Kontakt oss
00800-33584266
(avgiftsfritt)

High Performer

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Motorsykkel produkter
viskositet
10W-40
Fagområde
Motorsykkel, Scooter
egenskaper
All-sesong olje, Low-viscosity olje, Syntetisk, Universal
1 Liter Kan
kr 91  per liter
Minimumskjøp: 12
kr 91
1 Liter Kan
kr 204  per liter
Minimumskjøp: 1
kr 204
5 Liter Canister
kr 91  per liter
Minimumskjøp: 1
kr 453
20 Liter Canister
kr 48  per liter
Minimumskjøp: 1
kr 969

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P280: This phrase is currently not available
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337: Ved vedvarende øyeirritasjon:
P313: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK