Kontakt oss
00800-33584266
(avgiftsfritt)

WD-40 Specialist Smart Straw Ketten & Kabelschmierspray

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
For verksteder
viskositet
Fagområde
egenskaper
400 Milliliter Spray kan
kr 496  per liter
Minimumskjøp: 1
kr 198

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410: Beskyttes mot sollys.
P412: Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501: Innhold/beholder leveres til ...

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK